News

News-03

ມອບຄວາມຮັກ, ຄວາມຫ່ວງໃຍໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວດ້ວຍ ເອັມເອັສໄອຈີໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ. ຄຸ້ມຄອງຄ່າປິ່ນປົວ ICU 1,500,000 ກີບ. ຄຸ້ມຄອງຄ່າແພດຫ້ອງຜ່າຄັດ 10,000,000 ກີບ. ຄຸ້ມຄອງຄ່າປິ່ນປົວ OPD 400,000 ກີບ. ສາມາດເລືອກຊື້ແບບ ພໍ່ ແລະ ແມ່ +ລູກສູງສຸດບໍ່ເກີນ 4ຄົນ ຫຼື ສາມາດເລືອກຊື້ ພໍ່ ຫຼື ແມ່ +ລູກສູງສຸດບໍ່ເກີນ 4ຄົນ. 📍 ສາມາດກົດເຂົ້າໄປທີ່ລິ້ງເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຊື້ປະກັນໄພລົດ https://online.msig-sokxay.com —————————- ເອັມເອັສໄອຈີໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ເປັນມິດທີ່ດີຕະຫຼອດໄປ. ຕິດຕໍ່ສອບຖາມເພີ່ມຕື່ມ 021 221 210 ແລະ ຕົວແທນໃກ້ບ້ານທ່ານ. #MSIGSokxayinsurance #ເອັມເອັສໂອຈີໂຊກໄຊປະກັນໄພ #ເປັນມິດທີ່ດີຕະຫຼອດໄປ   Contact us for more information here: MSIG Sokxay…

Read article