ຂ່າວໃໝ່-06

ຂັບລົດທາງໄກ ໃຫ້ປະກັນໄພດູແລທ່ານ ຈາກ ເອັມເອັສໄອຈີໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຄູ້ມຄອງສູງສຸດ 500,000,000 ກີບ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ເອົາປະກັນ…

Read more

ຂ່າວໃໝ່-05

ພາບບັນຍາກາດການລົງບູດຂາຍປະກັນໄພ, ແຈກຍາຍໂບຊົວ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບປະກັນໄພ ໃນງານ #ບຸນນະມັດສະການຜາສາດຫີນວັດພູຈຳປາສັກ ຂອງບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ…

Read more

ຂ່າວໃໝ່-04

ມອບຄວາມຮັກ, ຄວາມຫ່ວງໃຍໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວດ້ວຍ ເອັມເອັສໄອຈີໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ. ຄຸ້ມຄອງຄ່າປິ່ນປົວ ICU 1,500,000…

Read more

ຂ່າວໃໝ່-03

ຫຼຽບຫຼູໃນທຸກລາຍລະອຽດ ສຳພັດຄວາມສົມບູນແບບໃນທຸກເສັ້ນທາງ ໝົດກັງວົນດ້ວຍ ປະກັນໄພລົດຫຼູ LUXURY PREMIUM ຈາກ ເອັມເອັສຈີໄອ ໂຊກໄຊ…

Read more

ຂ່າວໃຫມ່-02

ພາບບັນຍາກາດການລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມການຂາຍປະກັນໄພໃຫ້ແກ່ຕົວແທນ ທາງພາກໃຕ້ ຂອງບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ…

Read more

ຂ່າວໃໝ່-01

ເພາະການເດິນທາງເຮັດໃຫ້ “ເຮົາ” ມີເວລາຢູ່ຮ່ວມກັນ ກັບປະກັນໄພເດິນທາງຈາກ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ 👉ຄຸ້ມຄອງຊີວິດ. 👉ຄຸ້ມຄອງອຸປະຕິເຫດເວລາເດິນທາງ.…

Read more