Stock Vector Hand Hold ID Card [Converted]
 1. ເມື່ອທ່ານໄປໃຊ້ບໍລິການ ສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບພາຍໃນເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດ ໃຫ້ທ່ານສະແດງບັດປະກັນໄພສຸຂະພາບ ພ້ອມບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່
1618_U1RVRElPIEtBVCAzNTQtMTQz [Converted]

2. ທາງສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ ຈະກວດສອບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ

prescription-pad-medical-vector

3. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາທີ່ທ່ານມີ ໃນກໍລະນີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວເກີນວົງເງິນປະກັນໄພ ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການໃຊ້ຈ່າຍສ່ວນເກີນ ແລະ ຄ່າສຳລັບການຊື້ອຸປະກອນຈາກພາຍນອກໃຫ້ກັບທາງສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ.

PAYING_FOR_CONTRACT [Converted]

4. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວແມ່ນທາງ ບໍລິສັດ ຈະຊຳລະໂດຍກົງກັບສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບ.

ຂັ້ນຕອນໃນການຮັບສິນທົດແທນຄືນ

vecteezy_man-talking-to-nurse-at-hospital-s-front-desk_6138950 [Converted]

1. ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮັບປິ່ນປົວໃນສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບແຫ່ງໃດກໍໄດ້ທີ່ທ່ານສະດວກ.

2318_R0lVIEFOTiAwNzAtNDk [Converted]

2. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສຳເລັດແລ້ວ ເອກະສານທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາປະກອບມີ:

 • ໃບບິນການຊຳລະເງິນ
 • ໃບລາຍງານການປິ່ນປົວລະອຽດ (ບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ວາງຢາ ແລະ ໃບສັ່ງກວດຕ່າງໆ)
 • ໃບອອກໂຮງໝໍ (ໃນກໍລະນີນອນໂຮງໝໍ).
ShippingPolicy [Converted]

3. ຂັ້ນຕອນຂອງການຍື່ນເອກະສານເພື່ອຂໍສິນທົດແທນຄືນປະກອບມີ:

 • ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມຮຽກຮ້ອງສິນທົດແທນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.
 • ໃບບິນການຊຳລະເງິນ.
 • ໃບລາຍງານການປິ່ນປົວລະອຽດ (ບົ່ງມະຕິພະຍາດ, ວາງຢາ ແລະ ໃບສັ່ງກວດຕ່າງໆ)
 • ໃບອອກໂຮງໝໍ (ໃນກໍລະນີນອນໂຮງໝໍ).
 • ກ໋ອບປີ້ບັດປະກັນສຸຂະພາບ.
 • ກ໋ອບປີ້ໜ້າປຶ້ມເລກບັນຊີທະນາຄານ.
 • ກ໋ອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ, ປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງສືເດີນທາງ (Passport).
11891-NNXDC2

4. ຖ້າຫາກເອກະສານທີ່ທ່ານປະກອບຄົບຖ້ວນແລ້ວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິນທົດແທນຄືນພາຍໃນ 14 ວັນຂອງມື້ລັດຖະການ