ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ

ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ-ການເງີນ (CFO)

ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການ (COO)

ຫົວໜ້າຝ່າຍດ້ານກົດໝາຍ (CCLO)

ຜູ້ຈັດການອາວຸໂສຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ

ຜູ້ຈັດການພະແນກ ພິຈາລະນາ ຮັບປະກັນໄພ (ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ)

ຜູ້ຈັດການດ້ານສິນໄໝທົດແທນ (ເຄື່ອງຈັກ)

ຜູ້ຈັດການດ້ານສິນໄໝທົດແທນ (ຍົກເວັ້ນເຄື່ອງຈັກ)

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບັນຊີ-ການເງິນ

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

Plant