ປະກັນການສ່ຽງໄພທຸກຊະນິດ

ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງການສູນເສຍດ້ານວັດຖູ, ການທຳລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນທີ່ເອົາປະກັນໄພ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງປະການ. ສັນຍາທີ່ອອກໄປແລ້ວນີ້ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ກວ້າງກວ່າປະກັນອັກຄີໄພ ຫຼື ປະກັນໄພ ທີ່ຢູ່ອາໄສໂດຍນະໂຍບາຍຄວາມສ່ຽງທັງໝົດແມ່ນອີງຕາມການປັບລາຄາຕາມລູກຄ້າ.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດຂອງປະກັນການສ່ຽງໄພທຸກຊະນິດໄດ້ທີ່

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

  • Admin.insurance@msig-sokxay.com
  • 021 221210