ປະກັນໄພ ການເດີນທາງ

ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ຫຼື່ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງຫາຍຫ່ວງ ແລະ ບໍ່ເປັນກັງວົນເມື່ອຖ້ຽວບິນ ຫຼື ກະເປົາເດີນທາງມີການລ່າຊ້າ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍລະຫວ່າງການເດີນທາງ ກໍບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງໃນເລື່ອງພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຕາຕະລາງຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜົນຕອບແທນ
ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ແຜນ 1 ແຜນ 2 ແຜນ 3
1.1. ການເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ 20,000,000 25,000,000 30,000,000
1.2. ຄ່າປີ່ນປົວຮັກສາທີ່ເກີດຈາກພະຍາດໃນເວລາເດີນທາງ 20,000,000 25,000,000 30,000,000
1.3. ຄ່າປີ່ນປົວຮັກສາເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດທົ່ວໄປ 30,000,000 40,000,000 50,000,000
1.4. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການແພດ ການສົ່ງຕົວກັບປະເທດ ຫຼື ພູມິລຳເນົາ 5,000,000 8,000,000 10,000,000
ໄລຍະເວລາຄຸ້ມຄອງ ແຜນ 1 ແຜນ 2 ແຜນ 3
‘1 – 7 ວັນ 77,000 102,200 126,000
8 – 15 ວັນ 104,500 138,700 181,600
16 – 23 ວັນ 137,500 182,500 225,000
24 – 32 ວັນ 159,500 211,700 261,000
33  – 48 ວັນ 181,500 240,900 297,000
49 – 60 ວັນ 209,000 277,400 342,000
61 – 75 ວັນ 242,000 321,200 396,000
76 -90 ວັນ 264,000 350,400 432,000

 

ໝາຍເຫດ

  •  ຍົກເວັ້ນຄວາມຄຸ້ມຄອງ ໂລກລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດ ຮຸນແຮງຈາກເຊື້ອຈຸຣະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ( COVID-19 )

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງປະກັນໄພ ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ລູ່ມນີ້

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

  • Admin.insurance@msig-sokxay.com
  • 021 221210