ປະກັນໄພ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາທາລະນະ

ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາທາລະນະເປັນການປະກັນວິນາດສະໄພປະເພດໜຶ່ງເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກບູກຄົນພາຍນອກບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ ຫຼື ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍຈົນເຖິງຄວາມຕາຍຂອງບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ຜູ້ເອົາປະກັນໄພຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນ ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ເອົາປະກັນໄພ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດຂອງປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາທາລະນະໄດ້ທີ່

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

  • Admin.insurance@msig-sokxay.com
  • 021 221210