ປະກັນໄພ ສຳລັບເງິນ

ເປັນປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຄວາມສູນເສຍຂອງເງິນບໍ່ວ່າເງິນນັ້ນຈະຢູ່ພາຍໃນອາຄານຂອງຜູ້ທີ່ເອົາປະກັນໄພ, ຢູ່ໃນຕູ້ນິລະໄພຫຼື ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຕູ້ນິລະໄພ, ຫ້ອງນິລະໄພ, ຕົວອາຄານ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆເຊິ່ງເກີດຈາກການປົ້ນຊິງຊັບ, ການໂຈລະກຳເງິນຈາກຕູ້ນິລະໄພ, ຫ້ອງນິລະໄພ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເນື່ອງຈາກການປົ້ນຈີ້.

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດຂອງປະກັນໄພສຳລັບເງິນໄດ້ທີ່

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

  • Admin.insurance@msig-sokxay.com
  • 021 221210