ປະກັນໄພ ສຸຂະພາບແບບກຸ່ມ

ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ຂອງພວກເຮົາ ຍັງມີແຜນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໜ່ວຍງານ, ອົງກອນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນລວມໄປເຖິງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການຄວາມຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນອົງກອນນັ້ນໆເຊິ່ງຈະເປັນຫຼັກປະກັນໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນປະຕິບັດວຽກງາານໄດ້ຢ່າງອຸ່ນໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງອົງກອນໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໃສ່ໃຈດ້ວຍແຜນປະກັນໄພ ສຸຂະພາບກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ

ຕາຕະລາງຜົນປະໂຫຍດຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນສຸຂະພາບ
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ວົງເງິນປະກັນໄພ
ແຜນ 1 (ກີບ) ແຜນ 2 (ກີບ) ແຜນ 3 (ກີບ) ແຜນ 4 (ກີບ) ແຜນ 5 (ກີບ) ແຜນ 6 (ກີບ) ແຜນ 7 (ກີບ)
ການເສຍຊີວິດ ການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ 25,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000 150,000,000 175,000,000
ການເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດທົ່ວໄປ 25,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000 150,000,000 175,000,000
ກໍລະນີພິການ ກໍລະນີພິການຖາວອນ 25,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000 150,000,000 175,000,000
ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນຂອງດວງຕາ ຫຼື ສູນເສຍການໃຊ້ງານຂອງມື ຫຼື ຕີນ ( ຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ມື ຫຼື ຂໍ້ຕີນ ) ລວມກັນສອງຂ້າງຂື້ນໄປ 25,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000 150,000,000 175,000,000
ສູນເສຍການເບິ່ງເຫັນຂອງດວງຕາ ຫຼື ການສູນເສຍການໃຊ້ງານຂອງມື ຫຼື ຕີນ(ຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ມື ຫຼື ຂໍ້ຕີນ ) ຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ 15,000,000 30,000,000 45,000,000 60,000,000 75,000,000 90,000,000 105,000,000
ຄ່າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ຄ່າຫ້ອງ ແລະ ຄ່າອາຫານຕໍ່ມື້ / ( ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 90 ມື້ ) 250,000 375,000 500,000 625,000 750,000 1,000,000 1,250,000
ຄ່າຫ້ອງຜູ້ປ່ວຍ ICU ( ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 7 ມື້ ) 500,000 750,000 1,000,000 1,250,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
ຄ່າປິ່ນປົວທົ່ວໄປ ໄດ້ແກ່ ຄ່າຢາ, ຄ່າລ້າງບາດ ແລະ ກາຍຍະພາບບຳບັດ 3,500,000 5,500,000 7,500,000 10,000,000 12,500,000 15,000,000 17,500,000
ຄ່າໝໍເບິ່ງໄຂ້ 1 ເທື່ອ ຕໍ່ມື້ ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 90 ມື້ 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
ຄ່າທຳນຽມແພດຜ່າຕັດ ( ຕາມຕາຕາລາງຜ່າຕັດ ) 7,500,000 8,750,000 11,250,000 13,750,000 16,250,000 17,500,000 20,000,000
ຄ່າວ່າງຢາສະຫຼົບ 750,000 875,000 1,125,000 1,375,000 1,625,000 1,750,000 2,000,000
ຄ່າຫ້ອງຜ່າຕັດ 750,000 875,000 1,125,000 1,375,000 1,625,000 1,750,000 2,000,000
ຄ່າປຶກສາແພດຊ່ຽວຊານສະເພາະໂລກ 250,000 375,000 500,000 625,000 750,000 1,000,000 1,250,000
ຄ່າກວດໃນຫ້ອງທົດລອງ 600,000 725,000 975,000 1,225,000 1,475,000 1,600,000 1,850,000
ຄ່າຂົນສົ່ງສຸກເສີນ ສູງສຸດຕໍ່ການເຈັບ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍ 3 ຄັ້ງ ຕໍ່ປີ 375,000 375,000 500,000 625,000 750,000 1,000,000 1,250,000
ຄ່າປິ່ນປົວສຸກເສີນແບບຄົນເຈັບນອກ ( ກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ປິ່ນປົວພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປີ່ນປົວຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນ 15 ມື້ ສຳລັບອຸປະຕິເຫດນັ້ນໆ) 1,000,000 1,250,000 1,500,000 1,750,000 2,000,000 2,250,000 2,500,000
ຄ່າປິ່ນປົວນອກ

ຄ່າຮັກສາ

ຄ່າກວດປິ່ນປົວແບບຜູ້ປ່ວຍນອກ ( OPD ) ໄດ້ແກ່ ຄ່າປຶກສາແພດ, ຄ່າຢາ, 20 ເທື່ອຕໍ່ປີ 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
ຄວາມຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມ ເງິນຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ ຈາກການນອນໂຮງໝໍ ( ສູງສຸດ 365 ມື້ ) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
ລວມຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພທັງໝົດ ຈຳນວນຄົນ ແຜນ 1 (ກີບ) ແຜນ 2 (ກີບ) ແຜນ 3 (ກີບ) ແຜນ 4 (ກີບ) ແຜນ 5 (ກີບ) ແຜນ 6 (ກີບ) ແຜນ 7 (ກີບ)
5 – 49 1,455,114 2,117,594 3,063,080 3,895,541 4,734,323 5,352,132 6,343,336
50 – 100 1,399,800 2,065,837 2,893,966 3,670,215 4,452,675 4,982,982 5,987,061
101 – 250 1,354,679 1,975,726 2,758,346 3,488,846 4,226,056 4,693,260 5,690,902
251 – 500 1,299,361 1,866,917 2,593,960 3,270,547 3,952,715 4,372,492 5,308,605
501 – 1,000 1,228,890 1,724,259 2,374,104 2,976,857 3,586,448 4,060,473 4,697,114

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງປະກັນໄພສຸຂະພາບກຸ່ມໄດ້ທີ່

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

  • Admin.insurance@msig-sokxay.com
  • 021 221210