ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ. ຖະໜົນ ກຳແພງເມືອງ | ເມືອງ ໄຊເສດຖາ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ |

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 221210; Email: Admin.insurance@msig-sokxay.com

ສະໝັກຜ່ານທາງອອນລາຍ / Apply Online