ທ່ານ ຈັນທະຄອນ ເທບພະມັງທອງ

ຜູ້ຈັດການອາວຸໂສຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ

ການສຶກສາ:

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: