Bounchan

ທ່ານ ບຸນຈັນ ວິລິວົງ

ຜູ້ຈັດການດ້ານສິນໄໝທົດແທນ (ເຄື່ອງຈັກ)

ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການຈັດການທົ່ວໄປ,​ ວິທະຍາໄລ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ລັດຕະນະ (2006-2011)

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

  • ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ, ໂຮງແຮມ ຄຳວົງສາ (2009.- 2012)
  • ຜູ້ບໍລິຫານດ້ານສິນໄໝທົດແທນ, Tokojaya lao Assurance Company (2012-2020)

ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່: