_ADY5762-cut

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ສີຊະນະ

Chief Executive Officer (CEO)

 • ການສຶກສາ:

  • ຈົບປະລີນຍາຕີສາຂາກົນຈັກ ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ;
  • ຈົບຊັ້ນສູງຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ;
  • ຈົບຊັ້ນສູງ ສາຂາບໍລິຫານຈັດການໂຄງການ.

  ປະສົບການເຮັດວຽກ:

  • ເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາຫົນທາງ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2015-2016)
  • ຮັກສາການຜູ້ຈັດການໂຄງການ,ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2014-2015)
  • ຜູ້ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ, ບໍລິສັດພູເບ້ຍບໍແຮ່ ຈຳກັດ (2012 – 2014)
  • ຜູ້ອຳນວຍການ ການກໍ່ສ້າງ,ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2011-2012)
  • ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ການກໍ່ສ້າງ,ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2009-2011)
  • ວິສະວະກອນອອກແບບ ຂັ້ນສູງ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2008-2009)
  • ຜູ້ຊ່ວຍທີມງານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2007-2008)
  • ວິສະວະກອນກົນຈັກ/ຜູ້ວາງແຜນ,ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2005-2007)

  ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment