somwung

ທ່ານ ສົມຫວັງ ຈິດຕະວັນ

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ການສຶກສາ:

  • ປະລິນຍາຕີ ສາຂາການເງິນ ການທະນາຄານ, ສະຖາບັນທະນາຄານ

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

  • ຝ່າຍການຂາຍ ການເງິນ, ບໍລິສັດ ທະນາຊັບ(2013 – 2014)
  • ຝ່າຍການຂາຍ, ບໍລິສັດ ກູງສິ ລາວ (2014 – 2016)
  • ຝ່າຍການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ,​ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພ (2016 – 2017)
  • ຝ່າຍການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ,​ບໍລິສັດ ເອສທີ – ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ (2017 – 2018)
  • ຝ່າຍການຂາຍ ແລະ ຜູ້ຈັດການການຕະຫຼາດ,ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ (2018 – ປະຈຸບັນ)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: