Boss son

ທ່ານ ສອນເພັດ ພັນທະມາ

ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການ (COO)

ການສຶກສາ:

  • ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ປະສົບການການເຮັດວຽກ:

  • ຜູ້ຈັດການ, ບໍລິສັດ ລາວເທບຈະເລີນ(2016 – 2019)

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: