ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ສີຊະນະ Chief Executive Officer (CEO) ການສຶກສາ: ຈົບປະລີນຍາຕີສາຂາກົນຈັກ ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ; ຈົບຊັ້ນສູງຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ; ຈົບຊັ້ນສູງ ສາຂາບໍລິຫານຈັດການໂຄງການ. ປະສົບການເຮັດວຽກ: ເປັນຜູ້ຈັດການໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາຫົນທາງ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2015-2016) ຮັກສາການຜູ້ຈັດການໂຄງການ,ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2014-2015) ຜູ້ຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ, ບໍລິສັດພູເບ້ຍບໍແຮ່ ຈຳກັດ (2012 – 2014) ຜູ້ອຳນວຍການ ການກໍ່ສ້າງ,ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2011-2012) ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ການກໍ່ສ້າງ,ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2009-2011) ວິສະວະກອນອອກແບບ ຂັ້ນສູງ, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2008-2009) ຜູ້ຊ່ວຍທີມງານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ (2007-2008) ວິສະວະກອນກົນຈັກ/ຜູ້ວາງແຜນ,ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍບໍ່ແຮ່ ຈຳກັດ…