ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ-ການເງີນ (CFO)

ທ່ານ ທອງເພັດ ສຸກອຸດົມ ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ-ການເງີນ ການສຶກສາ: ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: ເບີໂທຕິດຕໍ່: +856 20 2998 8905 Email: thongpheth.soukoudom@msig-sokxay.com

ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການ (COO)

ທ່ານ ສອນເພັດ ພັນທະມາ ຫົວໜ້າຝ່າຍປະຕິບັດການ (COO) ການສຶກສາ: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ປະສົບການການເຮັດວຽກ: ຜູ້ຈັດການ, ບໍລິສັດ ລາວເທບຈະເລີນ(2016 – 2019) ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: ເບີໂທຕິດຕໍ່: +856 20 55654698, 030 9654990 Email: sonephet.phantama@msig-sokxay.com

ຫົວໜ້າຝ່າຍດ້ານກົດໝາຍ (CCLO)

ທ່ານ ພຸດອາລຸນ ວົງພະນະຄອນ ຫົວໜ້າຝ່າຍດ້ານກົດໝາຍ (CCLO) ການສຶກສາ: ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: Phone number: +856 20 5446 9664 Email: Poutaloun.vongpranakhone@msig-sokxay.com