ປະກັນໄພ ບ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ

ຊື້ພຽງເທື່ອດຽວ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທັງ ອັກຄີໄພໄຟໄໝ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນ້ຳ -ລົມພາຍຸ ແລະ ການໂຈລະກຳ

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບ້ານຂອງທ່ານທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງອັກຄີໄພ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກັບບ້ານເຮືອນຂ້າງຄຽງ, ໄພຈາກນ້ຳ ແລະ ພາຍຸ ລວມໄປເຖິງການງັດແງະ ຫຼື ໂຈລະກຳ

ປະກັນໄພ ລົດຍົນ

ຫຼາກຫຼາຍທາງເລືອກໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກສຶ່ງທີ່ດີທີ່ສູດ

ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງກັບຍານພາຫະນະຂອງທ່ານ ກັບແຜນຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະທີ່ຫຼາກຫລາຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຕາມຄວາມເໝາະສົມ ລວມໄປເຖິງການຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນທີສາມ ຕາມກົດໝາຍຂໍ້ບັງຄັບ ແລະ ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃນລາຄາທີ່ຄຸ້ມຄ່າ

ປະກັນໄພ ອັກຄີໄພ

ຊື້ພຽງເທື່ອດຽວ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທັງ ອັກຄີໄພໄຟໄໝ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນ້ຳ -ລົມພາຍຸ ແລະ ການໂຈລະກຳ

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບ້ານຂອງທ່ານທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງອັກຄີໄພ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກັບບ້ານເຮືອນຂ້າງຄຽງ, ໄພຈາກນ້ຳ ແລະ ພາຍຸ ລວມໄປເຖິງການງັດແງະ ຫຼື ໂຈລະກຳ

ປະກັນໄພ ທ່ອງທ່ຽວ

ທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ຫຼື່ ຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງຫາຍຫ່ວງ ແລະ ບໍ່ເປັນກັງວົນເມື່ອຖ້ຽວບິນ ຫຼື ກະເປົາເດີນທາງມີການລ່າຊ້າ ເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍລະຫວ່າງການເດີນທາງ ກໍບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງໃນເລື່ອງພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ປະກັນໄພ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ຊື້ພຽງເທື່ອດຽວ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທັງ ອັກຄີໄພໄຟໄໝ້, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເຮືອນຂ້າງຄຽງ, ຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນນ້ຳ -ລົມພາຍຸ ແລະ ການໂຈລະກຳ

ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການສູນເສຍຂອງຊັບສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ບ້ານຂອງທ່ານທີ່ເກີດຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງອັກຄີໄພ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບກັບບ້ານເຮືອນຂ້າງຄຽງ, ໄພຈາກນ້ຳ ແລະ ພາຍຸ ລວມໄປເຖິງການງັດແງະ ຫຼື ໂຈລະກຳ

ປະກັນໄພ ການກໍ່ສ້າງ

ປະກັນໄພປະເພດນີ້ຈະຊ່ວຍຮັບພາລະຄວາມສ່ຽງໄພແທນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໃນກໍລະນີທີ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງໄດ້ປະສົບອູບັດຕິເຫດເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ຕ້ອງສ່ຽງກັບບັນຫາທາງການເງິນທີ່ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າສ້ອມແປງເປັນຈຳນວນຫຼາຍ

ປະກັນການສ່ຽງໄພທຸກຊະນິດ

ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງການສູນເສຍດ້ານວັດຖູ, ການທຳລາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນທີ່ເອົາປະກັນໄພ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງສັນຍາ ແລະ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງປະການ. ສັນຍາທີ່ອອກໄປແລ້ວນີ້ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ກວ້າງກວ່າປະກັນອັກຄີໄພ ຫຼື ປະກັນໄພ ທີ່ຢູ່ອາໄສໂດຍນະໂຍບາຍຄວາມສ່ຽງທັງໝົດແມ່ນອີງຕາມການປັບລາຄາຕາມລູກຄ້າ.

ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມ

ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ ເປັນປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຜູ້ເອົາປະກັນໄພໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ເອົາປະກັນໄພປະສົບອຸບັດຕິເຫດໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບ ຄື: ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດແບບກຸ່ມ ແລະ ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດແບບບຸກຄົນ

ປະກັນໄພ ສຸຂະພາບແບບກຸ່ມ

ບໍລິສັດ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພຂອງພວກເຮົາ ຍັງມີແຜນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໜ່ວຍງານ, ອົງກອນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນລວມໄປເຖິງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການຄວາມຄຸ້ມຄອງໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນອົງກອນນັ້ນໆເຊິ່ງຈະເປັນຫຼັກປະກັນໃຫ້ກັບບຸກຄະລາກອນປະຕິບັດວຽກງາານໄດ້ຢ່າງອຸ່ນໃຈ ແລະ ເສີມສ້າງອົງກອນໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໃສ່ໃຈດ້ວຍແຜນປະກັນໄພ ສຸຂະພາບກຸ່ມຂອງພວກເຮົາ

ປະກັນໄພສຳລັບເງິນ 

ເປັນປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຄວາມສູນເສຍຂອງເງິນບໍ່ວ່າເງິນນັ້ນຈະຢູ່ພາຍໃນອາຄານຂອງຜູ້ທີ່ເອົາປະກັນໄພ, ຢູ່ໃນຕູ້ນິລະໄພຫຼື ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຕູ້ນິລະໄພ, ຫ້ອງນິລະໄພ, ຕົວອາຄານ ຫຼື ຊັບສິນອື່ນໆເຊິ່ງເກີດຈາກການປົ້ນຊິງຊັບ, ການໂຈລະກຳເງິນຈາກຕູ້ນິລະໄພ, ຫ້ອງນິລະໄພ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເນື່ອງຈາກການປົ້ນຈີ້.

ປະກັນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະກອນທຸກຊະນິດ

ປະກັນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະກອນທຸກຊະນິດຄູ້ມຄອງເຖິງການສູນເສຍ ຫຼື ເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່, ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ສ່ວນອາໄຫຼ່ທີ່ຕິດຢູ່ກັບອຸປະກອນດັ່ງກ່າວອັນເນື່ອງມາຈາກ:

  1. ເກີດອູບັດຕິເຫດຕຳກັນ ຫຼື ພິຂວ້ຳ
  2. ໄຟໄໝ້, ການລະບີດຈາກພາຍນອກ, ຟ້າຜ່າ
  3. ການໂຈລະກຳ

ປະກັນໄພ ຂົນສົ່ງ

ເປັນປະກັນໄພເພື່ອຄຸ້ມຄອງສິນຄ້າ ຫຼື ຊັບສິນທີ່ຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ ຈາກຜູ້ຂາຍໃນປະເທດໜຶ່ງໄປຫາຜູ້ຊື້ອີກປະເທດໜຶ່ງໂດຍທາງເຮືອ, ເຮືອບິນ, ແລະ ໄປສະນີຈາກອຸບັດຕິເຫດຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ເຊັ່ນ: ເຮືອຖືກໄຟໄໝ້, ເຮືອປີ້ນຂວ້ຳ, ເຮືອຈົມ: ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຂົນຖ່າຍສິນຄ້າຂຶ້ນ ຫຼື ຂົນລົງຈາກເຮືອຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິນຄ້າ

ປະກັນໄພ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາທາລະນະ

ປະກັນໄພຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສາທາລະນະເປັນການປະກັນວິນາດສະໄພປະເພດໜຶ່ງເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກບູກຄົນພາຍນອກບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນ ຫຼື ການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍຈົນເຖິງຄວາມຕາຍຂອງບຸກຄົນພາຍນອກທີ່ຜູ້ເອົາປະກັນໄພຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍຕາມກົດໝາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນ ຫຼື ຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ເອົາປະກັນໄພ