ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດບຸກຄົນ ແລະ ກຸ່ມ

 

ປະກັນໄພອຸບັດຕິເຫດ ເປັນປະກັນໄພທີ່ໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຜູ້ເອົາປະກັນໄພໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ເອົາປະກັນໄພປະສົບອຸບັດຕິເຫດໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະແບ່ງອອກເປັນ 2 ແບບ ຄື: ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດແບບກຸ່ມ ແລະ ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດແບບບຸກຄົນ

ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດບຸກຄົນ ແບບງ່າຍ
ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ວົງເງິນປະກັນໄພ
PLAN (1) PLAN (2) PLAN (3) PLAN (4) PLAN (5)
1 ການເສຍຊີວິດ ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ ການຖືກຄາດຕະກຳ ຫຼື ຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ 25,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000
– ການເສຍຊີວິດຈາກການຂັບຂີ່ ຫຼື ຊ້ອນທ້າຍລົດຈັກ 12,500,000 25,000,000 37,500,000 50,000,000 62,500,000
– ການສູນເສຍອະໄວຍະວະ ຂໍ້ມື,ຂໍ້ຕີນ ແລະ ດວງຕາສອງຂ້າງ ຂື້ນໄປ 25,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000
– ການສູນເສຍອະໄວຍະວະ ຂໍ້ມື,ຂໍ້ຕີນ ແລະ ດວງຕາ ໜື່ງສ່ວນຂື້ນໄປ 15,000,000 30,000,000 45,000,000 60,000,000 75,000,000
2 ການປິ່ນປົວຮັກສາ ເນື່ອງຈາກ ອຸປະຕິເຫດທົ່ວໄປ 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
3 ຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ຈາກການນອນໂຮງໝໍ ( ສູງສຸດ 365 ວັນ ) 50,000 50,000 75,000 100,000 120,000
4 ຄ່າປົງສົບ ກໍລະນີເສຍຊີວິດຄຸ້ມຄອງທັນທີ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຕໍ່ຄົນ 74,466 168,224 261,682 355,140 448,598
VAT 7% 5,234 11,776 18,318 24,860 31,402
Registry Fee 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ລວມຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ (ລາຍປີ) 100,000 200,000, 300,000 400,000 500,000

ໝາຍເຫດ

  • ຍົກເວັ້ນການບາດເຈັບຈາກການແຂ່ງຂັນ, ການຝຶກຊ້ອມກີລາທຸກຊະນິດ
  • ອາຍຸທີ່ສາມາດເຮັດປະກັນໄພໄດ້ແມ່ນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 1 – 65 ປີ
  • ຊັ້ນອາຊີບ 1, 2, 3 ເທົ່ານັ້ນ
ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດບຸກຄົນ ແບບງ່າຍພິເສດ
ຄວາມຄຸ້ມຄອງ ວົງເງິນປະກັນໄພ
EXTRA PLAN (1) EXTRA PLAN (2) EXTRA PLAN (3) EXTRA PLAN (4) EXTRA PLAN (5)
1 ການເສຍຊີວິດ ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ ການຖືກຄາດຕະກຳ ຫຼື ຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ 25,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000
2 ການເສຍຊີວິດ ເນື່ອງຈາກອຸປະຕິເຫດ ການຖືກຄາດຕະກຳ ຫຼື ຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
3 ການສູນເສຍອະໄວຍະວະ ຈາກ ອຸປະຕິເຫດ *ອບ 2 ( % )/ Loss of Organs from accident *2
– ການສູນເສຍອະໄວຍະວະ ຂໍ້ມື,ຂໍ້ຕີນ ແລະ ດວງຕາສອງຂ້າງ ຂື້ນໄປ 25,000,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000
– ການສູນເສຍອະໄວຍະວະ ຂໍ້ມື,ຂໍ້ຕີນ ແລະ ດວງຕາ ໜື່ງສ່ວນຂື້ນໄປ 15,000,000 30,000,000 45,000,000 60,000,000 75,000,000
– ການສູນເສຍການໄດ້ຍີນ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ
– ການສູນເສຍນີ້ວມື ຫຼື ນີ້ວຕີນ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ
– ການສູນເສຍການໄດ້ຍີນ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ ຕາມຕາຕະລາງ
4 ການປິ່ນປົວຮັກສາ ເນື່ອງຈາກ ອຸປະຕິເຫດທົ່ວໄປ 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000
5 ຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ຈາກການນອນໂຮງໝໍ ( ສູງສຸດ 365 ວັນ ) 50,000 50,000 75,000 100,000 125,000
6 ຄ່າປົງສົບ ກໍລະນີເສຍຊີວິດຄຸ້ມຄອງທັນທີ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
ຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພຕໍ່ຄົນ 261,682 401,869 495,327 588,785 682,243
VAT 7% 18,318 28,131 34,673 41,215 47,757
Registry Fee 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
ລວມຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພ (ລາຍປີ) 300,000 450,000, 550,000 650,000 750,000

ໝາຍເຫດ

  • ຍົກເວັ້ນການບາດເຈັບຈາກການແຂ່ງຂັນ, ການຝຶກຊ້ອມກີລາທຸກຊະນິດ
  • ອາຍຸທີ່ສາມາດເຮັດປະກັນໄພໄດ້ແມ່ນ ອາຍຸລະຫວ່າງ 1 – 65 ປີ
  • ຊັ້ນອາຊີບ 1, 2, 3 ເທົ່ານັ້ນ
ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດແບບກຸ່ມ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດຂອງ ປະກັນໄພ ອຸບັດຕິເຫດແບບກຸ່ມຕາມລາຍການຕິດຕໍ່ລຸ່ມນີ້

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ | ຕຶກຊັ້ນ 1 | ບ້ານທາດຫຼວງກາງ | ຫຼື ສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຂອງຕົວແທນ ບໍລິສັດ ເອັມເອັສໄອຈີ ໂຊກໄຊ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ

  • Admin.insurance@msig-sokxay.com
  • 021 221210